CAMERAWET

Wet van 2 oktober 2017 – vergunning voor het exploiteren van een onderneming voor camerasystemen.

De wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid werd vervangen door de nieuwe wet van 2 oktober 2017 (gepubliceerd in het B.S. op 31/10/2017 en in werking getreden op 10 november 2017). Hierdoor vallen ondernemingen die camerasystemen plaatsen onder het toepassingsgebied van deze nieuwe wet.
Dit heeft tot gevolg dat elke onderneming die camerasystemen plaatst over een vergunning voor camerasystemen moet beschikken, afgeleverd door de minister van Binnenlandse Zaken.


A. Welke ondernemingen worden bedoeld?
Wordt als onderneming voor camerasystemen beschouwd (art. 7 wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid):
“de onderneming die diensten aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s.”
Wordt als bewakingscamera beschouwd: het observatiesysteem, zoals bedoeld in artikel 2, 4° van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s:
“elk vast of mobiel observatiesysteem dat tot doel heeft misdrijven tegen personen of goederen of overlast in de zin van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet te voorkomen, vast te stellen of op te sporen, of de openbare orde te handhaven en dat hiervoor beelden verzamelt, verwerkt of bewaart; de bewakingscamera die verplaatst wordt tijdens de observatie teneinde vanaf verschillende plaatsen en posities te filmen, wordt als mobiel beschouwd”.
B. Wie moet een vergunning aanvragen?
Elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die diensten van conceptie, installatie, onderhoud of herstelling van bewakingscamera’s aanbiedt of uitoefent of zich als dusdanig bekendmaakt, dient een vergunning te bekomen.
 

De wet onderwerpt niet enkel de onderneming die deze activiteiten uitvoert aan een vergunningsplicht, maar ook
de onderneming die deze activiteiten aan derden aanbiedt, zonder ze zelf uit te voeren. Daarom moeten volgende
ondernemingen eveneens over een vergunning te beschikken:
- zij die deze activiteit niet zelf uitvoeren, maar er publiciteit voor voeren;
- zij die als hoofdaannemer deze activiteit laten uitvoeren door onderaannemers;
- zij die enkel als onderaannemer optreden voor deze activiteit.
Alle ondernemingen die op Belgisch grondgebied deze activiteiten wensen aan te bieden of uit te voeren, moeten
een vergunning bekomen, ongeacht of ze in België of in het buitenland gevestigd zijn. Voor buitenlandse
ondernemingen wordt bij de beoordeling van de vergunningsvereisten wel rekening gehouden met de garanties
die zij, in het geval van een gereglementeerde situatie, reeds aan hun eigen overheid in hun land van herkomst
hebben verstrekt.
Opgelet: Ook de ondernemingen die nu reeds erkend zijn voor de conceptie, installatie, herstelling en
onderhoud van alarmsystemen (de huidige beveiligingsondernemingen) en de activiteiten van conceptie,
installatie, onderhoud of herstelling van camerasystemen aanbieden of uitoefenen of zich als dusdanig
bekendmaken, dienen een aanvraag in te dienen binnen de 2 maanden na de inwerkingtreding van de wet,
hetzij uiterlijk op 10 januari 2018.